فرایند پایان نامه کارشناسی ارشد

1- فرم تعیین استاد راهنما (RT-15)

2- فرم درخواست موضوع پایان نامه (پیوست RT7)

3- فرم هماهنگی جلسه دفاع از پروپوزال (پیوست RT14)

4- فرم دفاع از پروپوزال  (پیوست RT13)

5- فرم دفاع از پروپوزال (RT7)

6- فرم هماهنگی جلسه دفاع از پایان نامه(پیوست RT14)

7- فرم دفاع از پایان نامه (RT8)

- فرم ارزیابی پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

- فرم تسویه کارشناسی ارشد

- آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست