همکاران حوزه کاری  

خانم پریسا وزیری

کارشناس ارشد نانو فناوری

vaziri@sbmu.ac.ir 

Google Scholar

کارشناس آموزشی- پژوهشی 

خانم مهندس آتنا جلالی

کارشناس ارشد مهندسی پزشکی

atenajalali@gmail.com 

مسئول آزمایشگاه 
آقای عبدالله کریمی مسئول خدمات گروه

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست