فرایند پایان نامه دانشجویان دکترای تخصصی (PhD)

1- فرم درخواست استاد راهنما (RT15)

2- فرم درخواست موضوع پایان نامه (پیوست RT5)

3- فرم هماهنگی جلسه دفاع از پروپوزال (پیوست RT14)

4- فرم دفاع از پروپوزال  (پیوست RT12)

5- فرم دفاع از پروپوزال (RT5)

6- فرم هماهنگی جلسه دفاع از پایان نامه(پیوست RT14)

7- فرم دفاع از پایان نامه (RT6)

- فرم ارزیابی پایان نامه مقطع دکترا

- فرم تسویه حساب مقطع دکترا 

-  آیین نامه آموزشی دوره دکترای تخصصی (PhD)

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست