فهرست دانش آموختگان گروه مهندسی و فیزیک پزشکی

دکتری نانوفناوری پزشکی

نام و نام خانوادگی

سال ورود

استاد راهنمای پژوهشی

فارغ التحصیلی

هادی محمدی

96

دکتر رفیعی تبار

شهریور 1402

محبوبه صحتی

دکتر رفیعی تبار

شهریور 1401

الهام افجه دانا

دکتر ساسان پور

شهریور 1401

راضیه نظری وانانی

دکتر ساسان پور

شهریور 1401

امیرحسین اتابکی

94

دکتر ساسان پور

شهریور 1401

سیماه محمدی

93

دکتر رفیعی تبار

فروردین 1401

عمید رهی

94

دکتر ساسان پور

بهمن 1400

حسین ارزانی

93

دکتر رفیعی تبار

شهریور 1400

سعید امیری

دکتر ساسان پور

اسفند 99

زهرا رضانژاد گتابی

دکتر ساسان پور

شهریور99

منصور آروند

92

دکتر ساسان پور

تیر99

حجت الله منتظری

90

دکتر ساسان پور

بهمن 98

هادی سردارآبادی

92

دکتر رفیعی تبار

بهمن 98

مهدی شکیبایی

دکتر ساسان پور

شهریور 98

سمیه علی محمدی

دکتر ساسان پور

شهریور 98

شبنم هاشم زاده

دکتر رفیعی تبار

شهریور 98

حسین صمدی نیا

91

دکتر رفیعی تبار

اسفند 97

ابراهیم حبیبی

90

دکتر ساسان پور

شهریور(دی) 97

جعفری نژاد- سمیه

دکتر ساسان پور

شهریور 97

عابدینی- میترا

دکتر ساسان پور

شهریور 97

ادیبان جمال

89

دکتر رفیعی تبار

پاییز 96

کریمی زفره علی

دکتر ساسان پور

پاییز 96

اصغری پاسکیایی-فرنوش

دکتر رفیعی تبار

تیر 97

فاطمه رمضانی

88

دکتر رفیعی تبار

تابستان 93

علی جبالی

دکتر کاظمی

پاییز 92

نرگس ملک لو

87

دکتر کاظمی

پاییز 95

محمد همتی

دکتر کاظمی

بهار 95

امیر ضارب کهن

دکتر کاظمی

بهار 95

بیتا مهروی

دکتر احمدی

پاییز 92

مهدی میرزایی

دکتر محققی

پاییز 92

صمد ندری

86

دکتر سلیمانی

بهار 92

شیرین جمشیدی

دکتر رفیعی تبار

پاییز 92

حسین احمدپور

دکتر کاظمی

تابستان 93

علی رزازان

دکتر اطیابی

پاییز 95

تعداد فارغ التحصیلان

34

 

         

 

 

دکتری مهندسی پزشکی

نام و نام خانوادگی

سال ورود

استاد راهنمای پژوهشی

فارغ التحصیلی

محسن سادات شهابی

96

دکتر شالباف

تیر 1402

فرزاد رستمی

95

دکتر استکی

دی 1401

محمود شیری

95

دکتر عامری

شهریور 1401

مقداد آشتیانی

91

دکتر دیوبند

اسفند 1400

امین اصغرزاده

91

دکتر استکی

اسفند 1400

ندا حاجی زاده

91

دکتر احمدی

دی 99

سعیده نوایی لواسانی

93

دکتر دیوبند

شهریور 99

نیلوفر یوسفی متقاعد

91

دکتر مستعار

30 دی 97

سعیده سادات بدیعیان

91

دکتر ساسانپور

26دی 97

شیرین حاجب

91

دکتر احمدی

4دی 97

مرجان مظفری لقا

91

دکتر استکی

تابستان 96

محققیان فهیمه

90

دکتر دیوبند

شهریور97

فراشی - سجاد

دکتر ساسانپور

شهریور97

تعداد فارغ التحصیلان

13

 

 

 

 

کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی

نام و نام خانوادگی

سال ورود

استاد راهنمای پژوهشی

فارغ التحصیلی

امین عارف

98

دکتر عامری

بهمن 1401

میلاد مشهدی علی پوری

دکتر عامری

شهریور 1401

هانیه زین الدین راویز

97

دکتر استکی

شهریور1400

سیما غفوری

98

شالباف

آذر 1400

رضا احمدی مهر

96

دکتر عامری

شهریور1400

رضاقلیان- حسین

95

دکتر شالباف

بهمن 99

رضایی- عرفان

96

دکتر شالباف

بهمن99

نوبخش- بهروز

دکتر شالباف

بهمن99

سنجری- ندا

95

دکتر شالباف

آبان 98

میرمحمدی - پوریا

دکتر عامری

شهریور 98

آزرمی - فرزاد

دکتر شالباف

اسفند 97

اخوین محمد مهرزاد

94

 

دکتر استکی

بهمن 97

هادی زمانیان

دکتر عامری

دی 97

محمد نبی پور

دکتر دیوبند

بهمن 97

ولی پور- فاطمه

دکتر استکی

شهریور 97

کریمیان آبدر-  ابوالفضل

دکتر استکی

شهریور 97

احمدی براتی

93

دکتر عامری

اسفند 96

قفاری - فهیمه

دکتر مستعار

اسفند 96

اکبری- شیرین

دکتر دیوبند

پاییز 96

ستاری- محمدرضا

دکتر مستعار

پاییز 96

حسین دخت- زهرا

94

دکتر ساسانپور

تابستان 96

حمیدی اصفهانی-حمیدرضا

92

دکتر استکی

بهار 96

پریاوی- محسن

دکتر ساسانپور

پاییز 95

نیرثابتی-سید میلاد

دکتر دیوبند

زمستان 94

امیری حسینی-کوروش

 

91

دکتر ساسانپور

بهمن 94

رحیم زاده-حسین

دکتر دیوبند

بهار 95

رفیعی الحسینی-ندا

دکتر رفیعی تبار

تابستان 94

خدایی-محمدرضا

دکتر دیوبند

بهار 95

اسماعیل پور-حمیده

دکتراستکی

پاییز 94

یارقلی- احسان

دکتر مستعار

بهار 95

توکلی- زهرا

90

دکتر احمدی

زمستان 93

سلیمان پور- سارا

مهندس شاه  قدمی

بهمن 93

موسوی - فائزه سادات

دکتر احمدی

پاییز 93

حیدری- الهام

دکتر فیروزآبادی

بهار 94

محسن نجفی

دکتر احمدی و دکتر دیوبند

بهمن 93

آرزو علیزاده

دکتر دیوبند و  فاطمی زاده

مرداد 92

حسین پور-زهرا

89

دکتر فاطمی زاده

بهار 93

شیرزادی-مریم

دکتر استکی

تابستان 93

مهجوری- کیوان

دکتر عقابیان

زمستان 92

علیخانی-سعید

دکتر احمدی

تابستان 93

زهرا تخیائی

دکتر احمدی

اذر 91

علیرضا توکلی نژاد

دکتر استکی

شهریور 91

مرتضی فتحعلی بیگی

88

دکتر رفیعی تبار

شهریور 91

سعیده سادات بدیعیان

دکتر استکی

شهریور 91

مهدیه کاظمی مقدم

دکتر رفیعی تبار

بهمن 91

سارا عباسی

دکتر رفیعی تبار

بهمن 91

ماهره عبادی تولایی

دکتر رفیعی تبار

بهمن 91

حاجی زاده-ندا

87

دکتر احمدی

پاییز 90

ربابه رفیعی

دکتر عزالدین مهاجرانی

بهمن 90

لیلا آذین فر

دکتر استکی

دی 90

نازنین کرمی

دکتر استکی

شهریور 90

فاطمه روستا

دکتر رفیعی تبار

شهریور 89

احد احمد زاده

85

دکتر احمدی

شهریور 88

یاسر مریخی اهنگر کلابی

دکتر احمدی

شهریور 88

نیلوفر سلیم

دکتر احمدی

تیر 88

مرضیه طهماسبی

دکتر رفیعی تبار

تیر 88

سید مریم حسینی نیا

دکتر رفیعی نیا

تیر 88

کاوه طباطبایی

84

دکتر استکی

اسفند 87

هژیر شایگان

83

دکتر احمدی

شهریور 86

مجتبی جهانگیر  پور

82

دکتر استکی

بهمن 85

امیر سالار جعفر پیشه

دکتر استکی

اسفند  85

جواد نوروزی

دکتر استکی

اسفند 85

مسعودکاشف پور

دکتر قاسمیان یزدی

مهر 85

محمد باغانی

80

دکتر رفیعی تبار

شهریور 83

 

تعداد فارغ التحصیلان

64

 

             

 

 

کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

نام و نام خانوادگی

سال ورود

استاد راهنمای پژوهشی

فارغ التحصیلی

محمدرضا عسگری

99

دکتر دیوبند

شهریور 02

فاطمه زهرا نصرتی

98

دکتر قربانی

شهریور 02

رویده حمزه کاظم

99

دکتر دیوبند

دی 1401

مریم خالد آل عنکود

دکتر تاجیک

دی 1401

عبدالله عبدالحسین

دکتر قربانی

دی 1401

رائد صالح مجهول

دکتر مستعار

دی 1401

مریم عسگرپور

98

دکتر قربانی

شهریور 1401

غزل اعتمادی

دکتر مستعار

شهریور 1401

شیدا سپاسگزار

دکتر دیوبند

دی 1400

زهرا معصومی ورکی

96

دکتر مستعار

دی1400

حسین داخل

98

دکتر دیوبند

آبان 1400

نعیم شریف

دکتر دیوبند

آبان 1400

غفار النور

دکتر قربانی

شهریور 1400

علی خمیس الطویرش

دکتر قربانی

شهریور 1400

فاطمه سیفی بهمند

96

دکتر مستعار

اردیبهشت99

الهه محمودی

دکتر دیوبند

آذر 99

مهدی امینی

دکتر دیوبند

آذر99

مینا اخوان

95

دکتر دیوبند

بهمن99

مجتبی اباذرفرد

دکتر مستعار

شهریور 99

امیر بهادر یکه دهقان

دکتر مستعار

شهریور 99

سپیده رسولی فرح

دکتر مستعار

شهریور 99

الهام آورد

دکتر دیوبند

دی 98

مصطفی نظری

دکتر دیوبند

دی 98

زهرا منصوری

94

دکتر مستعار

اسفند 97

قائم پناه هانیه

دکتر دیوبند

شهریور 97

حسینخانی- تهمینه

93

دکتر مستعار

اسفند 96

فقیهی مقدم- فهیمه

دکتر قربانی

اسفند96

رحمانی فرشته

دکتر دیوبند

زمستان 95

امیری- سعیده

92

دکتر مستعار

شهریور 96

سلیمی- یزدان

دکتر دیوبند

بهار 95

علیزاده- آرزو

دکتر دیوبند

بهار 95

گنبدشوشتری-مولود

دکتر دیوبند

زمستان 95

رضاپور-جعفر

دکتر مستعار

زمستان 95

ستاری-زینب

دکتر مستعار

زمستان 95

پورکاوه-زینب

دکتر دیوبند

زمستان 95

محمدی-حبیب

دکتر دیوبند

زمستان 95

گلستانی-آسیه

91

دکتر مستعار

پاییز 95

محسن زاده - بهزاد

دکتر دیوبند

پاییز 95

تعداد فارغ التحصیلان

38

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست