گروه مهندسی و فیزیک پزشکی

وضعیت تحصیلی دانشجویان شاغل به تحصیل (55 نفر)

 

دکتری نانوفناوری پزشکی

نام و نام خانوادگی

سال ورود

استاد راهنما

استاد راهنمای دوم

پست الکترونیک

شمشیری- مریم

96

دکتر اسدیان

---

Mshchem1@yahoo.com

محمدی- مریم

93

دکتر رفیعی تبار

دکتر ساسان پور

marymohammadi@gmail.com

تعداد دانشجویان

2

 

 

 

 

دکتری مهندسی پزشکی

نام و نام خانوادگی

سال ورود

استاد راهنما

استاد راهنمای دوم

پست الکترونیک

فاطمه روستا

1401

دکتر استکی

دکتر شالباف

frousta@sbmu.ac.ir

آرزو کشاورز

 

 

Arezookeshavarz29@yahoo.com

میثم پشوتن

 

 

Meisam.pashootan@gmail.com

علی سلطانی بهلولی

 

 

Soltani-iuns@hotmail.com

فاطمه مقصودلو یاشرلی

1400

دکتر استکی

 

 

پوریا میرمحمدی

دکتر استکی

 

 

اسراء مومنی پور

99

دکتر عامری

 

a.momenipour99@gmail.com

فائزه قاسمی

دکتر شالباف

دکتر استکی

Faezeh.ghasemi72@gmail.com

نسرین امینی

98

دکتر ساسانپور

دکتر استکی

Nasrin.amini67@gmail.com  

حامد زمانیان

97

دکتر شالباف

---

Zamanian.hamed@gmail.com

حسن زهره وند

دکتر احمدی

---

hzohrevand@yahoo.com

حمید مختاری ترشیزی

96

دکتر احمدی

---

Hamidmokhtari.t@sbmu.ac.ir

تعداد دانشجویان

12

 

 

 

 

کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی

نام و نام خانوادگی

سال ورود

استاد راهنما

استاد راهنمای دوم

پست الکترونیک

سجاد یزدان پناه

1402

 

 

S76yazdan@gmail.com

قاسم زنگنه صالح

 

 

gasemzanganesalem@gmail.com

فاطمه سادات هاشمی

 

 

f.s.hashemi.ir@gmail.com

محمدرضا عسکری تیرابادی

 

 

mratnmt@gmail.com

بهرنگ عابدی پور بداغ

1401

دکتر عامری

 

Behrangabedi1368@gmail.com

الهام امیرمحمدی قره چپق

دکتر شالباف

---

amirmohammadielham@yahoo.com

سید یوسف موسوی

دکتر احمدی

---

Umsv1376@yahoo.com

مهدی احمدخواه

دکتر احمدی

---

Mahdyu1346@live.com

حوریه سادات صادقی

دکتر احمدی

---

h.s.sadeghi1995@gmail.com

رضا حسینی ناصرآباد

دکتر شالباف

---

wwrezair097@gmail.com

فاطمه خدادادی

1400

دکتر احمدی

---

Fatemeh_khodadadi3@yahoo.com

علی اکبرلو

دکتر احمدی

---

Aliakbarloo.shahed@gmail.com

محمدامین سخا

 

 

m.a.sakha75@gmail.com

علی زین الدین

دکتر احمدی

مهندس شاهقدمی

Zeynoddinali1996@gmail.com  

علی ذوقی

97

دکتر استکی

---

Szoghi66@gmail.com

تعداد دانشجویان

15

 

 

 

 

کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

نام و نام خانوادگی

سال ورود

استاد راهنما

استاد راهنمای دوم

پست الکترونیک

محمدرضا خسروی

1402

 

 

Mrkhosravi1999@gmail.com 

مهدی صباغی

 

 

hamedsabbaghy@gmail.com 

زهرا قجر جزی

 

 

zahraghajarj@gmail.com

سپیده حسن زاده حقیقی

 

 

Sepideh.haghighi@gmail.com 

امیرحسین حیدریان

1401

 

 

Ah.heydarian1379@gmail.com

ایمان داداشی

 

 

Iman.dadashi@outlook.com

زینب سراج

 

 

Seraj.zeynab2000@gmail.com

ابوالفضل نجاتی دهنوی

 

 

Abolfazlnejati972@gmail.com

امیرحسین رشنودی

 

 

amirhoseinrashnoudi@gmail.com

نیوشا زمانی علویجه

 

 

zamaniniyoosha@gmail.com

مصطفی گنجعلی

1400

 

 

Mganjee99@gmail.com

رضا جافریان

دکتر مستعار

---

Rezajafryan93@gmail.com

جواد دروگر

 

 

Javad.javad1377@gmail.com

درسا طیبی

دکتر رفیعی تبار

---

Tayebidorsa94@yahoo.com

پویا آذربار

دکتر دیوبند

دکتر قدسی راد

pouyaazar@gmail.com

عطیه قره محمدلو

 

 

 

امیرحسین مریخ کلجاهی

دکتر دیوبند

دکتر قربانی

amirmerikh@yahoo.com 

عرفان سلیم زاده

99

دکتر دیوبند

دکتر قربانی

Salimzade.erfan@gmail.com

محسن شیخ الاسلامی

دکتر قربانی

---

Mohsensheikholeslami93@gmail.com

یاسمن کیومرثی زمیدان

دکتر مستعار

دکتر تاجیک منصوری

kiumarsiyasaman@gmail.com

 محمود مرافق

دکتر مستعار

دکتر سلیقه راد

Mahmoud.mfgh@gmail.com

مهدیه یوسفی فر

دکتر دیوبند

دکتر قدسی راد

m.yousefifar96@gmail.com

محمدرضا عسگری

دکتر دیوبند

دکتر عمویی

Asgari.mohammadreza76@yahoo.com

مهدی قاضی زاده

دکتر دیوبند

دکتر عمویی

Mehdi.ghazizadeh75@gmail.com

بهناز نصیرپور امین

دکتر مستعار

---

Behnaz.n.a1377@gmail.com

تعداد دانشجویان

26 

 

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست