گروه مهندسی و فیزیک پزشکی

فهرست دانشجویان بین الملل- کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

 

نام و نام خانوادگی

وضعیت تحصیلی

سال ورود

مجهول- رائد صالح

فارغ التحصیل

بهمن 99

کاظم- رویده حمزه

فارغ التحصیل

ال عنکود- مریم خالد خزار

فارغ التحصیل

عبداحسین- عبدالله

فارغ التحصیل

خضیر الشویلی- حیدر

شاغل

حسین داخل

فارغ التحصیل

بهمن 98

نعیم شریف

فارغ التحصیل

غفار النور

فارغ التحصیل

علی خمیس الطویرش

فارغ التحصیل

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست