قابل توجه دانشجویان گرامی

یادآوری‌های مهم برای دانشجویان

- تحصیل دانشجویان تحصیلات تکمیلی به صورت تماموقت میباشد.

- دانشجویان تحصیلات تکمیلی به هنگام شروع به تحصیل با استاد راهنمای آموزشی خود آشنا میشوند و پس از آن با مراجعه منظم به استاد راهنمای آموزشی، برای مراحل مختلف آموزشی و تحقیقاتی خود برنامهریزی مینمایند. ضمناً لازم است با مطالعه آیین نامه های آموزشی و پژوهشی مقطع تحصیلی با قوانین مربوطه آشنا شوند. کلیه اطلاعات لازم بر روی سایت های گروه، دانشکده و دانشگاه قابل دسترسی است.

- دانشجویان کارشناسی ارشد در پایان نیمسال دوم تحصیلی خود با مراجعه به یکی از اعضای هیئت علمی گروه، زمینه تحقیقاتی پایاننامه و استاد راهنمای پایاننامه خود را انتخاب مینمایند و پس از آن با درخواست کتبی از گروه عنوان پایان نامه و اعضای کمیته ممتحنه پایان نامه را به تصویب میرسانند.

- دانشجویان دکترای تخصصی قبل از برگزاری آزمون جامع، عنوان پایان نامه و اعضای کمیته ممتحنه خود را در گروه به تصویب میرسانند.

- حداکثر تعداد سنوات تحصیلی مجاز برای دانشجویان کارشناسی ارشد 6 نیمسال و برای دانشجویان دکترا 9 نیمسال میباشد. این زمان پس از موافقت شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه برای دوره کارشناسی ارشد تا یک نیمسال و برای دوره دکترا تا دو نیمسال تحصیلی قابل تمدید میباشد.

- جهت پیشگیری از درج نادرست آدرس علمی گروه در مقالات مستخرج از پایاننامهها و طرحهای پژوهشی اعضای محترم هیئت علمی و دانشجویان، خواهشمند است اعضای گروه آدرس علمی خود را درمقالات به صورت زیر تنظیم نمایند:

Biomedical Engineering and Medical Physics Department, Faculty of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

- دانشجویان قبل از دفاع از پایان نامه خود موظف به اخذ پذیرش یا چاپ مقاله مستخرج از پایان‌نامه در مجلات مورد قبول می‌باشند. تعداد مقالات و سطح مجلات مورد قبول بر اساس آیین‌نامه‌های تحصیلی می‌باشد و دانشجویان هر دوره مشمول قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به همان دوره می‌باشند.

 

دانشجویان دکتری

نیمسال سوم:  بایستی حداکثر تا پایان این نیمسال استاد راهنمای پژوهشی خود را از میان اساتید بخش مربوطه انتخاب نموده به تایید معاونت پژوهشی دانشکده رسانده  (فرم (RT-15و موضوع پایان نامه خود را به تصویب کمیته تخصصی بخش مربوطه برسانند )فرم پیوست (RT-5 . سپس پروپوزال خود را در سامانه اطلاعات پژوهشی ثبت نموده و به تایید استاد راهنمای پژوهشی خود برسانند.

نیمسال چهارم:  ثبت نام در امتحان جامع منوط به دفاع و تصویب پروپوزال  )فرم پیوست RT-12) و سپس ثبت موضوع پایان نامه در معاونت پژوهشی دانشکده )فرم RT-5) می باشد.  این امتحان از سه درس اصلی اجباری و دو درس اختیاری )به جز مباحث ویژه( به پیشنهاد استاد راهنمای پژوهشی هر دانشجو توسط آموزش دانشکده برگزار می گردد.

نیمسال پنجم:  شرط پرداخت کمک هزینه تحصیلی از این نیمسال به بعد )حداکثر تا پایان نیمسال نهم ( دارا بودن پایان نامه ثبت شده )فرمRT-5  ) و تایید فعالیت ماهانه توسط استاد راهنمای پژوهشی می باشد.

 

دانشجویان کارشناسی ارشد

نیمسال دوم:  بایستی حداکثر تا پایان این نیمسال استاد راهنمای پژوهشی خود را از میان اساتید بخش مربوطه انتخاب نموده به تایید معاونت پژوهشی دانشکده رسانده )فرم RT-15  ) و موضوع پایان نامه خود را به تصویب کمیته تخصصی بخش مربوطه برسانند )فرم پیوست (RT-7 .

نیمسال سوم: دانشجویان بایستی حداکثر تا پایان این نیمسال از پروپوزال خود دفاع نموده  (فرم پیوست RT-13) و همچنین پروپوزال خود را در معاونت پژوهشی دانشکده (سامانه پژوهان) ثبت نمایند (فرمRT-7).

نیمسال چهارم:  دانشجویان بایستی در این نیمسال  و نیمسال های بعدی، تا زمان دفاع پایان نامه(حداکثر تا پایان نیمسال ششم)، در درس پایان نامه ثبت نام نمایند  (فرم RT-8).

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست