دکتر علی استکی 

 
مرتبه علمی: استاد
تحصیلات: دکترای مهندسی پزشکی

دفتر: دانشکده پزشکی - طبقه همکف - گروه مهندسی و فیزیک پزشکی  23872566

Email: aesteki@sbmu.ac.ir

 رزومه علمیScopus - Google Scholar
زمینه های تحقیقاتی: مدلسازی سامانه های حیاتی - پردازش سیگنال های حیاتی - بیومکانیک توانبخشی

 

 

دکتر هاشم رفیعی تبار

مرتبه علمی: استاد
تحصیلات: دکترای فیزیک ذرات بنیادی

دفتر: دانشکده پزشکی - طبقه همکف - گروه مهندسی و فیزیک پزشکی 23872566

Email: rafii-tabar@nano.ipm.ac.ir

رزومه علمیGoogle Scholar - Scopus

زمینه های تحقیقاتی: کاربرد علوم نانو در مغز و اعصاب - تعامل امواج الکترومغناطیس با سلول های زیستی - سرطان شناسی در مقیاس نانو - گرمادرمانی(هایپرترمیا)

 

دکتر محسن احمدی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات: دکترای مهندسی پزشکی

دفتر: دانشکده پزشکی - طبقه همکف - گروه مهندسی و فیزیک پزشکی 23872566

m_parsi@hotmail.com

Scopus
زمینه های تحقیقاتی: ابزار دقیق پزشکی( طراحی و ساخت تجهیزات پزشکی) - پردازش سیگنال های پزشکی - مهندسی نانو(طراحی و ساخت)

 

مهندس رضا شاهقدمی

 
مرتبه علمی: مربی
تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی

دفتر: دانشکده پزشکی - طبقه همکف - گروه مهندسی و فیزیک پزشکی  23872566

shahghadami@gmail.com

رزومه علمی  Scopus - Google Scholar
زمینه های تحقیقاتی: انفورماتیک پزشکی

 

دکتر احمد مستعار


مرتبه علمی: استاد
تحصیلات: دکترای فیزیک پزشکی

دفتر: دانشکده پزشکی - طبقه همکف - گروه مهندسی و فیزیک پزشکی  23872566

mostaar@sbmu.ac.ir

Google Scholar -Scopus - رزومه علمی
زمینه های تحقیقاتی: رادیوتراپی و رادیوبیولوژی - شبیه سازی مونت کارلو - ژل دزیمتری و سی تی اپتیک یزشکی

 

دکتر محمدرضا دیوبند (مدیر گروه)

مرتبه علمی: استاد
تحصیلات: دکترای فیزیک پزشکی

دفتر: دانشکده پزشکی - طبقه همکف - گروه مهندسی و فیزیک پزشکی  23872566

mdeevband@sbmu.ac.ir

Scopus - Google Scholar - رزومه علمی
زمینه های تحقیقاتی: تصویربرداری و تجهیزات تصویربرداری پزشکی- بازسازی و ارتقا کیفیت تصاویر دیجیتال - دزیمتری- حفاظت در برابر اشعه - هوش مصنوعی شبکه های عصبی.

 

دکتر پژمان ساسانپور (معاون گروه)

مرتبه علمی: استاد
تحصیلات: دکترای نانوالکترونیک

دفتر: دانشکده پزشکی - طبقه همکف - گروه مهندسی و فیزیک پزشکی  23872566

pesasanpour@sbmu.ac.ir

Scopus Google Scholar - رزومه علمی
زمینه های تحقیقاتی: Biophotonics - Biosensors - Neural Engineering - Low Noise Mesurement Circuit Design - Bioelectromagnetics 

 

دکتر مهدی قربانی

مرتبه علمی: دانشیار
تحصیلات: دکترای فیزیک پزشکی

دفتر: دانشکده پزشکی - طبقه همکف - گروه مهندسی و فیزیک پزشکی  23872566

mhdghorbani@gmail.com

Scopus - رزومه علمی Google Scholar
زمینه های تحقیقاتی:  فیزیک پرتودرمانی- براکی تراپی - شبیه سازی مونت کارلو

 

دکتر علی عامری

مرتبه علمی: دانشیار
تحصیلات: دکترای مهندسی پزشکی

دفتر: دانشکده پزشکی - طبقه همکف - گروه مهندسی و فیزیک پزشکی  23872566

aliameri86@gmail.com

Scopus - Google Scholar - رزومه علمی
زمینه های تحقیقاتی: Health Diagnostics and Predictive analytics- Biological Signal Processing and Control - Rehabilitation Engineering - Human Machine Interfaces.

 

دکتراحمد شالباف

مرتبه علمی: دانشیار
تحصیلات: دکترای مهندسی پزشکی

دفتر: دانشکده پزشکی - طبقه همکف - گروه مهندسی و فیزیک پزشکی  23872566

shalbaf@sbmu.ac.ir

Scopus Google Scholar - رزومه علمی
زمینه های تحقیقاتی: 

• Artificial Intelligence, machine learning, Pattern recognition, Deep learning,  Medical signal and Image processing, Computational neuroscience (EEG, fMRI)

 

دکتر محمدعلی تاجیک منصوری

مرتبه علمی: استادیار
تحصیلات: دکترای فیزیک پزشکی

دفتر: دانشکده پزشکی - طبقه دوم - گروه مهندسی و فیزیک پزشکی  23872566

tajik.sbmu@gmail.com

 رزومه علمی- - Google Scholar
زمینه های تحقیقاتی: رادیونکلوئید تراپی(محاسبات فیزیکی)، شبیه سازی مونت کارلو، تصویربرداری پزشکی هسته ای، محاسبات دزیمتری سلولی

 

 

دکتر بهاره خلیلی نجف آباد

مرتبه علمی: استادیار (ضریبK)
تحصیلات: دکترای فیزیک پزشکی

دفتر: دانشکده پزشکی - طبقه دوم- گروه مهندسی و فیزیک پزشکی  23872566

Email: Baharekhalili389@gmail.com

رزومه علمی - Google Scholar

زمینه های تحقیقاتی: Photodynamic therapy-Photothermal therapy -Sonodynamic therapy-hyperthermia-Nanoparticle -Nanomicelle-Liposome-Cancer treatments -Cancer Stem cell-

Contrast agents design in different medical imaging modalitie

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست