• مدیریت فنی تجهیزات پزشکی و استانداردهای ایمنی -آقای دکتر احمدی
  • ابزار دقیق پزشکی - آقای دکتر احمدی

 

 

 

  • پردازش تصاویر دیجیتال پزشکی -آقای دکتر مستعار
  • تصویربرداری تشدید مغناطیسی  - آقای دکتر مستعار
  • فیزیک رادیوتراپی دو - آقای دکتر مستعار
  • فیزیک رادیوتراپی یک - آقای دکتر مستعار

 

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست